ปฏิทินวันพระ

วันพระปกติ ประจำปี ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน
ปฏิทินวันพระ

ปฏิทินวันพระ ปี 2556, 2555

และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปี

วันข้างขึ้นข้างแรม ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันพระปกติ ประจำปี จากกรมการศาสนา

ปฏิทินวันพระ ปี 2556

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เสาร์ ที่ 5 แรม 8 ค่ำ อาทิตย์ ที่ 3 แรม 8 ค่ำ อังคาร ที่ 5 แรม 8 ค่ำ พุธ ที่ 3 แรม 8 ค่ำ ศุกร์ ที่ 3 แรม 8 ค่ำ เสาร์ ที่ 1 แรม 8 ค่ำ จันทร์ ที่ 1 แรม 8 ค่ำ อัคาร ที่ 6 แรม 15 ค่ำ พุธ ที่ 4 แรม 14 ค่ำ ศุกร์ ที่ 4 แรม 15 ค่ำ เสาร์ ที่ 2 แรม 14 ค่ำ จันทร์ ที่ 2 แรม 15 ค่ำ
ศุกร์ ที่ 11 แรม 14 ค่ำ อาทิตย์ ที่ 10 แรม 15 ค่ำ จันทร์ ที่ 11 แรม 14 ค่ำ พุธ ที่ 10 แรม 15 ค่ำ พฤหัสบดีที่ 9 แรม 14 ค่ำ เสาร์ ที่ 8 แรม 15 ค่ำ อาทิตย์ ที่ 7 แรม 14 ค่ำ พุธ ที่ 14 ขึ้น 8 ค่ำ พฤหัสบดีที่ 12 ขึ้น 8 ค่ำ เสาร์ ที่ 12 ขึ้น 8 ค่ำ อาทิตย์ ที่ 10 ขึ้น 8 ค่ำ อังคาร ที่ 10 ขึ้น 8 ค่ำ
เสาร์ ที่ 19 ขึ้น 8 ค่ำ จันทร์ ที่ 18 ขึ้น 8 ค่ำ อังคาร ที่ 19 ขึ้น 8 ค่ำ พฤหัสบดีที่ 18 ขึ้น 8 ค่ำ ศุกร์ ที่ 17 ขึ้น 8 ค่ำ อาทิตย์ที่ 16 ขึ้น 8 ค่ำ จันทร์ ที่ 15 ขึ้น 8 ค่ำ พุธ ที่ 21 ขึ้น 15 ค่ำ พฤหัสบดีที่ 19 ขึ้น 15 ค่ำ เสาร์ ที่ 19 ขึ้น 15 ค่ำ
ออกพรรษา
อาทิตย์ ที่ 17 ขึ้น 15 ค่ำ อังคาร ที่ 17 ขึ้น 15 ค่ำ
เสาร์ ที่ 26 ขึ้น 15 ค่ำ จันทร์ ที่ 25 ขึ้น 15 ค่ำ
มาฆบูชา
อังคาร ที่ 26 ขึ้น 15 ค่ำ พฤหัสบดีที่ 25 ขึ้น 15 ค่ำ ศุกร์ ที่ 24 ขึ้น 15 ค่ำ
วิสาขบูชา
อาทิตย์ ที่ 23 ขึ้น 15 ค่ำ จันทร์ ที่ 22 ขึ้น 15 ค่ำ
อาสาฬหบูชา
พฤหัสบดีที่ 29 แรม 8 ค่ำ ศุกร์ ที่ 27 แรม 8 ค่ำ อาทิตย์ ที่ 27 แรม 8 ค่ำ จันทร์ ที่ 25 แรม 8 ค่ำ พุธ ที่ 25 แรม 8 ค่ำ
            อังคาร ที่ 30 แรม 8 ค่ำ         อังคาร ที่ 31 แรม 14 ค่ำ
  • วันมาฆบูชา วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 3 )
  • วันวิสาขบูชา วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 6)
  • วันอาสาฬหบูชา วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม ( ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 )
  • วันเข้าพรรษา วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม (แรม 1 คํ่า เดือน 8 )
  • วันปวารณาออกพรรษา วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม ( มีสังฆกรรมพระสงฆ์ทำพิธีปวารณาออกพรรษาแทนอุโบสถคือสวดพระปาฏิโมกข์ ) (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 11)
  • เทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโว เริ่มกฐินกาล วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม (แรม 1 คํ่า เดือน 11)
  • วันลอยกระทง วันสุดท้ายกฐินกาล วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 )
ปฏิทินวันพระ ในรูปแบบ pdf : http://www.dra.go.th/download/article/article_20120806155358.pdf
ปฏิทินจีน 100 ปี
ข้อมูลเผยแพร่จาก : กรมการศาสนา ได้ตรวจตรงกันแล้ว
ฝ่ายพิธีกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา
โทร. 02-422 8802-4 โทรสาร 02-422 8801 www.dra.go.th

ปฏิทินวันพระ ปี 2555

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อา.ที่ 1
ขึ้น 8 ค่ำ
อังคาร ที่ 7
ขึ้น 15 ค่ำ
พุธ ที่ 7
ขึ้น 15 ค่ำ
มาฆบูชา
ศุกร์ ที่ 6
ขึ้น 15 ค่ำ
เสาร์ ที่ 5
ขึ้น 15 ค่ำ
จันทร์ ที่ 4
ขึ้น 15 ค่ำ
วิสาขบูชา
อังคาร ที่ 3
ขึ้น 15 ค่ำ
พฤ. ที่ 2
ขึ้น 15 ค่ำ อาสาฬหบูชา
เสาร์ ที่ 1
ขึ้น 15 ค่ำ
จันทร์ ที่ 8
แรม 8 ค่ำ
พุธ ที่ 7
แรม 8 ค่ำ
พฤ. ที่ 6
แรม 8 ค่ำ
อา. ที่ 8
ขึ้น 15 ค่ำ
พุธ ที่ 15
แรม 8 ค่ำ
พฤ. ที่ 15
แรม 8 ค่ำ
เสาร์ ที่ 14
แรม 8 ค่ำ
อา. ที่ 13
แรม 8 ค่ำ
อังคาร ที่ 12
แรม 8 ค่ำ
พุธ ที่ 11
แรม 8 ค่ำ
ศุกร์ ที่ 10
แรม 8 ค่ำ
อา. ที่ 9
แรม 8 ค่ำ
จันทร์ ที่ 15
แรม 15 ค่ำ
อังคาร ที่ 13
แรม 14 ค่ำ
พฤ. ที่ 13
แรม 15 ค่ำ
จันทร์ที่ 16
แรม 8 ค่ำ
อังคาร ที่ 21
แรม 14 ค่ำ
พฤ. ที่ 22 แรม 15 ค่ำ ศุกร์ ที่ 20
แรม 14 ค่ำ
อา. ที่ 20
แรม 15 ค่ำ
จันทร์ ที่ 18
แรม 14 ค่ำ
พุธ ที่ 18
แรม 15 ค่ำ
ศุกร์ ที่ 17
แรม 15 ค่ำ
เสาร์ ที่ 15
แรม 14 ค่ำ
อังคาร ที่ 23
ขึ้น 8 ค่ำ
พุธ ที่ 21
ขึ้น 8 ค่ำ
ศุกร์ ที่ 21
ขึ้น 8 ค่ำ
จันทร์ ที่ 23
แรม 15 ค่ำ
พุธ ที่ 29
ขึ้น 8
ศุกร์ ที่ 30
ขึ้น 8 ค่ำ
เสาร์ ที่ 28
ขึ้น 8 ค่ำ
จันทร์ ที่ 28
ขึ้น 8 ค่ำ
อังคาร ที่ 26
ขึ้น 8 ค่ำ
พฤ. ที่ 26
ขึ้น 8 ค่ำ
เสาร์ ที่ 25
ขึ้น 8 ค่ำ
อา. ที่ 23
ขึ้น 8 ค่ำ
อังคาร ที่ 30
ขึ้น 15 ค่ำ
ออกพรรษา
พุธ ที่ 28
ขึ้น 15 ค่ำ
ศุกร์ ที่ 28 ขึ้น
15 ค่ำ
อังคาร ที่ 31
ขึ้น 8 ค่ำ
              อา. ที่ 30
ขึ้น 15 ค่ำ
     
- วันมาฆบูชา พุธ ที่ 7 มีนาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 4 )
- วันวิสาขบูชา จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 7)
- วันอาสาฬหบูชา พฤ. ที่ 2 สิงหาคม ( ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8/8 )
- วันเข้าพรรษา ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม (แรม 1 คํ่า เดือน 8/8 )
- วันปวารณาออกพรรษา อังคาร ที่ 30 ตุลาคม ( มีสังฆกรรมพระสงฆ์ทำพิธีปวารณาออกพรรษาแทนอุโบสถคือสวดพระปาฏิโมกข์ ) (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 11)
- เทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโว เริ่มกฐินกาล พุธ ที่ 31 ตุลาคม (แรม 1 คํ่า เดือน 11)
- วันลอยกระทง วันสุดท้ายกฐินกาล พุธ ที่ 28 พฤศจิกายน (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 )
ปฏิทินวันพระ ในรูปแบบ pdf : http://www.dra.go.th/download/article/article_20110822164303.pdf