อยากเข้ารับราชการจะทำอย่างไร

อาชีพ รับราชการ เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญต่อประเทศเป็นอย่างมากเนื่องจากระบบ ราชการเป็นฟันเฟืองที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผล นําพา ประเทศชาติ สังคมไปสู่ความเจริญ สงบสุข และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้


อยากเข้ารับราชการจะทำอย่างไร

ผู้ที่สนใจจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และต้องสอบผ่านตามหลักสูตรการสอบแแข่งขัน ที่ ก.พ. กําหนดไว้ทั้ง 3 ภาค ได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ทั้งนี้ สามารถติดตามขาวประกาศรับสมัครสอบของ ก.พ. และ ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ job.ocsc.go.th

หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการของ ก.พ.

ก.พ. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการโดยคํานึงถึง "ระบบคุณธรรม" ดังนี้

  • คํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล
  • คํานึงถึงความเสมอภาค
  • คํานึงถึงความเป็นธรรม
  • คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ

วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการของ ก.พ.

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งระดับ แรกบรรจุนั้น กําหนดวิธีดําเนินการไว้ ดังนี้

  • การสอบแข่งขัน ซึ่งรับสมัครจากบุคคลทั่วไป และต้องสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน 3 ภาค ได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.), ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)
  • การคัดเลือก ดําเนินการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขันตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด

หนวยงานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ สํานักงาน ก.พ.

  • ดําเนินการสอบแข่งขันฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สําหรับผู้ที่ไดรับวุฒิระดับ ต่ำากวาปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา โดยจะประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ให้ทราบทางเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th
  • ดําเนินการสอบภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม กับตําแหน่ง (ภาค ค.) ในบางตําแหน่งที่สามารถใช้บรรจุได้ในหลายส่วนราชการ (Service Wide) และเป็น ตําแหน่งที่สวนราชการต้องการจะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  • สําหรับวุฒิปริญญาเอก และวุฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ. กําหนดให้เป็นวุฒิคัดเลือก เช่น แพทย์, เภสัช, สถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งทุก ๆ 2 ปงบประมาณ ก.พ. จะกําหนดเป็นหนังสือเวียนให้ส่วนราชการทราบว่ามี คุณวุฒิใดบางที่ ก.พ. กําหนดเป็นวุฒิคัดเลือก

คลิกดู >> รวมข่าว งานราชการ ที่เปิดสอบราชการในปีนี้

รู้หรือไม่ปัจจุบัน เราสามารถฝากประวัติส่วนตัว ให้ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ทางอินเทอร์เน็ทได้แล้ว โดยคลิกไปที่ job.ocsc.go.th สำหรับท่านที่สนใจ สอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ.ติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5471116, 02-5471329 ในเวลาราชการ